NACIONALNI PARK-LOVĆEN

Nacionalni park Lovćen prepoznatljiv je po prirodnim i kulturno istirijskim karakteristikama.
Nalazi se na spju dvije klimatske zone, mediteranske i kontinentalne, što je uslovilo razvoj bogatog živog svijeta sa brojnim endemima. Nacionalni park je od 1952. godine. Obuhvata teritoriju Opštine Cetinje i Budva.
Na Jezerskom vrhu (1657 mnv) nalazi se mauzolej crnogorskog vladara i pjesnika Petar II Petrović Njegoš. Lovćenske serpentine dio su starog karavanskog puta od Kotora do Njeguša.


Brojne su crkve jednostavne arhitekture , kao i tradicionalne građevine (kamene kuće sa pojatama, guvna, suvomeđe, ublovi I bistijerne) Šumska vegetacija zauzima 70% ukupne površine Nacionalnog Parka. Na šikare i niske šume crnog graba nadovezuje se pojas bukovih šuma, a iznad njih sjeveroistočne padine Štirovnika, a parcijalno i Jezerskog vrha, zauzima zajednica endemoreloktnog bora munike. Štiti se kao rezervat prirode. Preostalih 30% Nacionalnog Parka dominira vegetacija pašnjačkih kamenjara. Na goletima najviših vrhova Lovćena, iznad zone subalpijeve bukve, razvija se vegetacija planinskih rudina, a u pukotinama krečnjačkih stijena cijelog područja Lovćena vegetacija pukotinarki endemične zajednice Campanulo-Moltkeeum petraeae. Floru lovćenskog masiva čini oko 1300 biljnih vrsta, među kojima je veliki broj endema užeg i šireg rasprostranjenja, rijetkih biljaka, ljekovitog, aromatičnog, medonosnog i dekorativnog bilja.

Edemične vrste:
• Lovćenski zvončić, hudika orjenska, zanovijet, svilena žutilovka,Federikova kamenjarka, Lakusicev procjepak,ljubovka ilirska, Katanijev ljiljan…
Ljekovito aromatične i medonosne vrste:
• Pelim, trava iva, matičnjak, vranilova trava, smilje, hajdučka trava, kantarion, tatula, kleka, bijeli glog I mnog druge…

Raznovrsnost biotopa, mediteranski uticaj, prisustvo bukove i hrastove šume i tipičan karstni teren omogućili su razvoj bogate i složene faune Lovćena. Od krupnih sisara na Lovćenu žive vepar, vuk, kunica, zec, medved, srna. Faunu sitnijih sisara čine: bjelogrudi jež, vjeverica, šumski puh, kraški miš, endemična vrsta - crnogorska voluharica. Fauna ptica Lovćena je bogata i složena zbog biogeografskog položaja masiva. Lovćen ima preko 200 vrsta ptica koje se ovdje gnijezde ili imaju status migratornih vrsta: suri orao, orao krstaš, sivi soko, kobac ptičar, noćne grabljivice, jarebica kamenjarka, prepelica, divlji golub.