NACIONALNI PARK-PROKLETIJE

Nacionalni park od 2009. godine. Prostire se kroz teritoriju opština Plav i Gusinje.
Dominantna karakteristika područja Prokletija je bogatstvo i raznovrsnost flore i faune, tako da Prokletije predstavljaju ne samo centar visokoplaninskog diverziteta Balkana, već i centar biodiverziteta od evropskog i svjetskog značaja. Zastupljeni su brojni ekosistemi na sniježnicama, planinskim rudinama, silikatima, krečnjacima i dolomitima u najvišim zonama Prokletijskog masiva. Brojne su prirodne šumske zajednice lišćara i četinara, zajednice degradacionih stadija klimatogenih ekosistema, livada i pašnjaka i antropogenih polupustinja i pustinja. Šume su jedno od najznačajnijih prirodnih bogatstava. Najrasprostanjenije su visoko-ekonomske šume (44%), koje mjestimično imaju prašumski značaj , zatim zaštitne (34%) i na kraju šikare i niske šume. Flora crnogorskih Prokletija u velikoj mjeri ima karakter srednjoevropske flore sa značajnim učešćem arktoalpijskih i submediteranskih elemenata.


Na teritoriji Parka registrovano je preko 1.700 vrsta biljaka, što predstavlja ½ flore Crne Gore, ili nešto oko 1/5 ukupne balkanske flore. Izdvojeno je 40 tipičnih zajednica . Visokoplaninska flora pokazuje osobine drevne flore i karakteriše je veliki broj drevnih tercijernih florogenetskih tipova alpskog ( Wulfenia blecicci, Anemone narcissiflora, Pinus peuce i dr), i oromediteranskog karaktera ( Potentilla alpine, Pinus heldeicheii I dr.). Endemi u Nacionalnom parku: Achillea abrotanoides(Vis.)Vis., Euphorbia montenegrina (Bald.)K.Maly, Verbascum scardicolum Bornm., Crocus dalmaticus Vis., Euphorbia glabriflora Vis., Orobanche pancicii Beck, i dr. Najznačajnija grupa su lokalni endemi kao što su: Draba bertiscea, Pedicularis ernestimayeri, Hieracium bertisceum i dr. Prokletije u biogeografskom pogledu pripadaju alpskom-planinskom regionu, što je imalo uticaja i na životinjski svijet koji karakteriše velika raznovrsnost.


• Registrovano je oko 60 endemičnih insekata i oko 130 vrsta dnevnih leptira.
• Fauna riba je u pogledu bogatstva i raznovrsnosti veoma zanimljiva , ali jedino Plavsko jezero ima autohtone vrste kao što su: Thymallus thymallus (lipljen), Hucho hucho (mladica), Salmo labrax m. lacustris (blatnjača), Leuciscus cephalus (klen), Chondrostoma nasus (skobalj), Rutilus rutilus (crvenperka) i dr.
• Fauna vodozemaca i gmizavaca je raznovrsnog porijekla. Najznačajniji fenomen koji se javlja na području Prokletija je neotenija. Ova promjena je važna za individualno razviće, ali i za evoluciju grupa. Prisutni su endemični i reliktni oblici
• Na području Prokletija je zabilježena 161 vrsta ptica. Njihova staništa su visokoplaninski regioni, doline Ropojane i Grbaje, šumski ekosistemi, planinska jezera i rijeke. Najznačajnije vrste ptica su: siva čaplja, čaplja kašikara, krža, bradan, bjeloglavi sup, orao zmijar, jastreb, kobac, mišar, soko lastavičar, sivi soko, lještarka, krstokljun i dr.
• Od sitnih sisara zastupljene su: šumska rovčica, alpska rovčica, slijepa krtica i dr. Značajnim brojem vrsta zastupljeni su slijepi miševi i glodari, a od ostalih vrsta sisara: zec, vuk, mrki medvjed, ris, divlja svinja, divokoza i srna.